Portal de subvencions Illenc

Organització i producció de fires i festivals. Convocatòria 2017

Bases de la convocatòria de subvencions
1. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a l’organització i la producció de fires, festivals, mostres, mercats, residències artístiques, de caràcter professional, de l’àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals que es duguin a terme en el territori de les Illes Balears durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2016 i 30 de novembre de 2017.

1.2. L’activitat objecte de la subvenció ha de tenir com a una de les seves finalitats, de manera comprovable, la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears a través de la programació d’obra d’artistes o creadors de les Illes Balears i de la presència en el programa de l’esdeveniment de, com a mínim, dos d’aquests requisits:

— Presència i activitat professional de programadors, distribuïdors, directors, productors, comissaris, crítics, etc. de fora de les Illes Balears convidats per l’organització en un nombre superior a 5.

— Participació de la fira, festival, mostra, mercat, etc. en algun programa d’intercanvi amb altres esdeveniments similars que garanteixin la presència de la producció cultural de les Illes Balears a l’exterior.

— Organització, dins el programa de l’esdeveniment, de jornades orientades al públic professional amb l’objectiu de servir de font d’intercanvi de coneixements o de propostes culturals.

1.3. S’estableixen les 5 línies de subvenció següents:

a) Arts audiovisuals

b) Arts escèniques

c) Arts visuals

d) Literatura, pensament, còmic i il·lustració

e) Música

1.4. Per poder optar a una subvenció, cal que els esdeveniments tinguin programats, com a mínim, un 30 % d’artistes i agents culturals de les Illes Balears. En el cas d’esdeveniments de l’àmbit de les arts audiovisuals, hauran de tenir programada almenys alguna obra de les Illes Balears.

1.5. Les despeses subvencionables són les següents:

1.5.1. Fins a un 100% de despeses de programació de propostes de les Illes Balears i fins a un 20% de la resta de programació.

Són despeses subvencionables de programació de l’esdeveniment: els honoraris, els viatges i l’allotjament dels artistes amb actuació, el transport, el muntatge i desmuntatge i els drets d’exhibició i de reproducció.

1.5.2. Fins a un 50% de les despeses de producció següents: honoraris de personal, contractació de serveis i promoció i màrqueting.

1.5.3. Fins a un 100% de despeses d’organització de les jornades professionals.

1.6. S’exclouen les despeses següents:

— Les dietes

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció

— Els tiquets de combustible i aparcament

— Els desplaçaments en avió en primera classe

1.7 No són objecte d’aquesta convocatòria i, per tant, en queden exclosos els esdeveniments següents:

Les fires, els festivals, les mostres i els mercats que es duguin a terme per primera vegada durant el 2017.
Els cicles de concerts d’un mateix artista o grup musical i les temporades teatrals d’un sol artista.


2. Import màxim que es destina a la convocatòria i crèdits pressupostaris als quals s’imputa

Es destina a aquestes ajudes un import total de 400.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per a l’any 2017.

 

3. Criteris objectius que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Tenint en compte que la concessió de la subvenció s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva, per resoldre cada petició i fixar l’import de l’ajut, que mai no pot ser superior a la quantitat sol·licitada, el criteri de concessió serà el compliment dels requisits establerts en el punt 1.2 i l’obtenció d’una puntuació mínima de 3, segons els quadres de valoració annexos a aquesta convocatòria.

3.2. Així mateix, per garantir la repartició correcta dels fons en les diferents àrees, en primer lloc es puntuaran tots els projectes i després s’atorgaran les quantitats. En cas que se superi la dotació total, es minorarà la quantia de tots els expedients en el mateix percentatge.

 

4. Import de les subvencions

4.1 L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i per projecte és de cinquanta mil euros (50.000 €).

4.2. Els projectes presentats es qualificaran en funció de les puntuacions que figuren als quadres de valoració annexos, concretats de manera específica per a cada disciplina. Els punts que s’hi inclouen són:

a) Interès de la programació (de 0 a 2 punts)

b) Interès del programa professional (de 0 a 2 punts)

c) Potencial de projecció exterior (de 0 a 2 punts)

d) Antiguitat (de 0 a 3 punts)

e) L’esdeveniment pertany a alguna associació d’abast nacional o internacional de fires, festivals, mostres o mercats o s’integra dins una xarxa d’esdeveniments similars (de 0 a 1 punt).

Puntuació total: 10 punts.

4.3. Una qualificació de 3 punts correspon al 10 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 10 punts.

4.4. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de sol·licitud de subvenció.

4.5. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, segons estableix el punt 5.3 d’aquesta convocatòria), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser superior al cost de l’activitat subvencionada.

4.6. En cap cas no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

 

5. Beneficiaris i requisits que han de complir

5.1. En són beneficiàries totes les persones físiques o jurídiques, amb independència de la seva residència fiscal, que puguin dur a terme els projectes o les activitats que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

5.2. Així mateix, també en poden ser beneficiaris els organismes públics que depenen de les entitats de l’Administració local de les Illes Balears, sempre que entre els seus objectius i finalitats hi hagi la promoció de la cultura professional.

5.3. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

 

6. Sol·licitud i documents que l’han d’acompanyar

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2) degudament emplenat i signat, el qual ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) L’acreditació de la identitat:

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

— Si el sol·licitant és un organisme públic vinculat a entitats de l’Administració local: estatuts de l’organisme.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari.

c) La declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 3):

- Del compliment de les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

- De no haver rebut ajuts de minimis en un import superior a 200.000 € en els últims tres exercicis fiscals.

 - De no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable.

 - De totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud;

 - D’estar al corrent de les obligacions amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.      

- De ser el titular del compte bancari.

d) L’acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquest certificat de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) La memòria descriptiva i detallada del projecte, en la qual cal incloure:

 - Els objectius del projecte.

- La programació completa de l’esdeveniment i la programació d’activitats orientades a públic professional.

- La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme.

- Memòries de les edicions anteriors.

- Llista dels professionals acreditats assistents (programadors, distribuïdors, directors, productors, comissaris, crítics, etc.). En cas de no disposar de la llista de l’edició actual, cal adjuntar la de l’edició immediatament anterior.

- En els projectes d’arts visuals, llista d’obres amb valoracions per a l’assegurança i la llista de paqueteria.

- El pla de difusió i promoció exterior.

- Acreditació dels requisits exigits al punt 1.1.

f) El pressupost detallat del projecte amb ingressos i despeses i amb el pertinent IVA desglossat. Cal incloure-hi els capítols següents:

- Despeses de programació de propostes de les Illes Balears i de la resta de programació.

- Despeses de producció: honoraris de personal, contractació de serveis i promoció i màrqueting.

 - Despeses derivades de l’organització de les jornades professionals.

-  El pla de patrocinis i de finançament de l’esdeveniment.

 

7. Terminis per presentar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds s’obre a partir del desè dia natural des que la convocatòria es publica en el BOIB i roman obert un mes a partir d’aquest dia.

7.2. El termini per esmenar errors en la documentació presentada és de quinze dies hàbils a partir de la presentació de la sol·licitud. Si dins el termini esmentat no es fan les esmenes necessàries, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la petició i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits.

 

8. Composició de la Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora d’aquestes subvencions està integrada per dotze membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: cinc tècnics de l’IEB i cinc professionals de prestigi (un per a cada disciplina) nomenats per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

 

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 24 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció i es publicarà a la pàgina web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en un termini no superior a deu dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’instructor.

 

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de quatre mesos, comptadors a partir de la data en què es presenta la sol·licitud, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulen les propostes corresponents.

10.3. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

11. Obligacions dels beneficiaris

11.1. En el termini d’una setmana, el beneficiari ha de comunicar el començament de l’activitat objecte de subvenció enviant un missatge electrònic a l’adreça subvencions@iebalearics.org.

11.2. Cal que el beneficiari comuniqui a l’IEB, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.3. S’ha de fer constar el patrocini de l’IEB en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l’ILLENC i del programa promocional BCulture i el de l’Illes Balears Film Comission (per a activitats del sector de l’audiovisual), que es troben a disposició dels beneficiaris al web www.illenc.cat.

11.4. El sol·licitant ha de notificar a l’IEB la concessió d’una altra subvenció per a la mateixa activitat en un termini màxim de 10 dies a partir de la data de publicació de la resolució de l’organisme que concedeix els ajuts.

11.5. En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 5).

11.6 Tots els elements promocionals de l’activitat han d’estar obligatòriament en català, independentment que puguin estar també en altres idiomes.

 

12. Documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu (annex 4), subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, que ha de contenir:

— La documentació a què es fa menció a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura;

— Cinc (5) exemplars dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada, i

— El balanç d’ingressos i despeses de l’esdeveniment.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini d’un mes després d’haver duit a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en el mes següent a aquesta publicació. No s’acceptarà cap justificació presentada amb posterioritat al 15 de desembre de 2017. Qualsevol documentació presentada amb posterioritat a aquesta data no s’admetrà com a justificant de la subvenció, cosa que implicarà la pèrdua del dret a rebre-la.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els 500 euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que han de formar part de la memòria justificativa.

12.4. En cas que es presentin factures originals (aquelles que no són digitals), se n’ha d’adjuntar una còpia. L’òrgan instructor compulsarà les còpies en el moment de registrar el compte justificatiu (annex 4) i tornarà les factures originals als sol·licitants.

12.5. Cal que les factures es presentin en el mateix ordre en què figuren en el compte justificatiu (annex 4).

12.6. El beneficiari té dues setmanes per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció, a partir del dia en què l’òrgan instructor de l’expedient li ho notifiqui.

 

13. Forma, terminis i condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà efectiu, en el termini màxim de sis mesos, mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

13.2. Excepcionalment, es poden efectuar bestretes de l’import de la subvenció concedida amb l’exigència, si s’escau, de les garanties adients, en els supòsits que assenyala l’article 37 del text refós de la Llei de subvencions.

 

14. Disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3. La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

14.4. Els articles 107.3, apartats d) i e), 108.4 i 109 de la versió consolidada del Tractat de funcionament de la Unió Europea (Diari Oficial de la Unió Europea núm. C 326 de 26 d’octubre de 2012).

14.5. El Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013).

14.6. El Reglament Europeu 651/2017 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L 187 de 26 de juny de 2014).

 

15. Vigència

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.